Souhlas se zpracováním osobních údajů

GDPR

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem Vašich osobních údajů je Petr Horáček, kontaktní emailová adresa: p.horacek@jtcapital.cz.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při zpracování Vašich osobních údajů dodržujeme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů a řídíme se následujícími zásadami:

(a) Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování; zpracováváme pouze přesné osobní údaje klientů a máme zajištěno, že jejich zpracování odpovídá stanoveným účelům a je nezbytné pro naplnění těchto účelů;

(b) Vaše osobní údaje chráníme jako advokátní tajemství; proto zpracováváme osobní údaje klientů způsobem, který zajišťuje odpovídající bezpečnost těchto údajů a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům klientů, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití;

(c) vždy Vás srozumitelně informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich nárocích na přesné a úplné informace o okolnostech tohoto zpracování, jakož i o Vašich dalších souvisejících právech;

 

(d) dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji klientů, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

VAŠE PRÁVA

Jako subjekt osobních údajů máte právo na přístup ke svým osobním údajům, právo žádat o opravu osobních údajů, nejsou-li vedeny správně nebo jsou-li nepřesné, právo na výmaz svých osobních údajů v rozsahu údajů, kterou nejsou zpracovávány z titulu plnění smluvních povinností, povinností uložených nám právními předpisy nebo stavovskými předpisy přijatými Českou advokátní komorou nebo výkonu veřejné moci. Vaším právem je rovněž právo podat stížnost dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

 

Podrobnější informace o zpracování osobních údajů jsou založeny v sídle naší společnosti.

Děkujeme, že souhlasíte s tím, že při odeslání kontaktního formuláře bude spuštěna služba Google reCAPTCHA, která ověří, že nejsem robot. Odesláním souhlasíte i se zásadami ochrany soukromí a smluvními podmínkami společnosti Google.